ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  4/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει         Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της λειτουργίας του Ε/Γ-Σ/Ρ «ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2003» της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.)», που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής […]

Αποτέλεσματα Προκήρυξης θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 3/2024

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει το αποτέλεσμα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 3/411/31-05-2024, της Επιχείρησης, που αφορούν την πρόσληψη ενός (01) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υποκατάστημα  της  επιχείρησής μας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ3/2024

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του υποκαταστήματος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και […]

Ανακοίνωση Για Πρόσληψη Διμήνου για το Ταχύπλοο Σκάφος ΄΄Αμμουλιανή 2003΄΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003. Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Τον […]

Αποτελέσματα Προκήρυξης θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2024

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): ΠΙΝΑΚΑΣ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (08) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά […]

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη κατέκτησε για πρώτη φορά το βραβείο ΄΄GOLD΄΄, συμμετέχοντας στην ενότητα Θεματικά Πάρκα στα μεγαλύτερα αναγνωρισμένα βραβεία της ελληνικής αγοράς τουρισμού – Tourism Awards 2024. Είναι η 3η φορά που βραβεύεται, αλλά αυτή τη φορά  καταφέρνει να ξεχωρίσει και να πάρει την 1η θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα διαμάντια του […]

Ανακοίνωση Για Πρόσληψη Διμήνων – Υπάλληλοι Υποδοχής για το Άλσος Αριστοτέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003. Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ» και πιο συγκεκριμένα η […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης», και συγκεκριμένα : […]