Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνει

τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικοί

θέσεων

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Κάμπινγκ Ιερισσού)

 

ΔΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

 

 

4 ΜΗΝΕΣ

3

 

102 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Άλσους Αριστοτέλη

 

ΔΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

5 ΜΗΝΕΣ 1
103 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Άλσους Αριστοτέλη

 

ΔΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 ΜΗΝΕΣ 2
104 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκινγκ Ουρανούπολης)

 

ΔΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

6 ΜΗΝΕΣ

1
105 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα και στην Αίθουσα Τρισδιάστατων Προβολών

 

 

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 ΜΗΝΕΣ 1

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2024