Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Διοικητικό portal

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ και με τον διακριτικό τίτλο ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2008, οπότε και ανέλαβε τις εμπορικές δραστηριότητες του τότε Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου. Από τον Ιανουάριο του 2011 με τον κώδικα δήμων κοινοτήτων προέκυψε η συνένωση των Δήμων Αρναίας, Παναγίας και Σταγείρων-Ακάνθου οπότε ανέλαβε τις εμπορικές δραστηριότητες όλου του Δήμου Αριστοτέλη. Οι ανώνυμες εταιρίες του δημοσίου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο υπ αριθμόν 4548/2018  και τους δημοτικούς κώδικες Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010.          

 

Έδρα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ορίζεται η Ιερισσός και τα γραφεία στεγάζονται στο Κέντρο Πολιτισμού Αγίου Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής. Η διάρκεια της ορίζεται τριάντα (30) έτη. Η εταιρία   μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους, γενικά, λειτουργίας τους. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στις 949.600 ευρώ. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) συμβούλους, τα μέλη του οποίου καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Απασχολεί σε μόνιμη βάση 7 υπαλλήλους ενώ απασχολεί εποχικά και κυρίως την καλοκαιρινή σεζόν άλλα 15 άτομα και συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και η εκμετάλλευση αυτής παντοιοτρόπως (δι’   εκμισθώσεως χώρων, εγκαταστάσεων ή καταστημάτων σε τρίτους,   ή δι’ απευθείας άσκησης    επιχειρηματικής  δραστηριότητας στον χώρο του τουρισμού, της ξενοδοχίας, της εκμετάλλευσης κάμπινγκ, του επισιτισμού, της αναψυχής και διασκέδασης, της εκμετάλλευσης  πάρκινγκ, της οργάνωσης εκδρομών και ταξιδιών και πάσης άλλης συναφούς δράσης), καθώς επίσης και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.