Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Οικονομικά Στοιχεία

Οι τελευταίοι ισολογισμοί της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) παρουσιάζονται παρακάτω: