Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Δ.Σ. / Αποφάσεις Δ.Σ.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της επιχείρησης είναι:

 

  • Πρόεδρος: Ζαμάνη Μαρία – Ελένη
  • Αντιπρόεδρος: Κεφαλάς Νικόλαος
  • Μέλος: Γκιανέ Χρυσάνθη
  • Μέλος: Μινέρος Αλέξανδρος
  • Μέλος: Ισαακίδου Σοφία

Γενικός Διευθυντής είναι ο Δουλδέρης Σταύρος (Οικονομολόγος)

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (https://et.diavgeia.gov.gr/f/axtadadae )