ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003.
  3. Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015
  4. Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  5. Τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
  6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 370/2024 βεβαίωση της Οικονομικής, για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
  7. Την υπ.αριθμ 36/2024 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός ατόμου ΔΕ Κυβερνήτης ή πηδαλιούχου χειριστή λέμβου για την πλοήγηση του σκάφος ΄΄Αμμουλιανή 2003΄΄.ώστε να καλύψει τις έκτακτες  ανάγκες μας  .

Ήτοι ενός (1) ΔΕ Κυβερνήτη ή πηδαλιούχου χειριστή λέμβου για δύο (2) μήνες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικοί

θέσεων

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Σκάφος Αμμουλιανή 2003)

 

ΔΕ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

         ΔΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 2 ΜΗΝΕΣ 1

 

 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

 

 

 

   

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ή Πλοιάρχων Ε.Ν. ή Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού ή Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Το απαιτούμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ). κυβερνήτη τουλάχιστον Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ: (εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο που δεν πληρεί τα ανωτέρω προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας

ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής

Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής

Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ

(ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Το απαιτούμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ).  κυβερνήτη  τουλάχιστον Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ: (εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο που δεν πληρεί τα ανωτέρω προσόντα

Α)  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής

εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.

580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Το απαιτούμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ), κυβερνήτη τουλάχιστον Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ (εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψήφιο που δεν πληρεί τα ανωτέρω προσόντα

 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής

εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.

580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Το απαιτούμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ), χειριστή πηδαλιούχο λέμβου σε ισχύ.

 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
  3.   Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ.να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Αγίου Νικολάου 2 Ιερισσός Χαλκιδικής τ.κ 63075 (τηλ. επικοινωνίας:2377021130). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  από την Τρίτη  21-5-2024,  έως και την Πέμπτη 23-05-2024, 14.00μμ.

 

Πρόσληψη

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου .

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ