ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Έχοντας υπόψη :

 

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα: Η εργασία αφορά, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων που θα εκδίδει η επιχείρηση, όπως προβλέπετε από τον Κ.Β.Σ,  μηχανογραφημένη τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων, επίβλεψη και υποστήριξη για την σωστή καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών, έκδοση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων, σύνταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού χρήσης 2023, καθώς και υπογραφή αυτού, τήρηση μητρώου παγίων, δήλωση στο μητρώο δικαιούχων φορέων. Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α, περιοδικών Δηλώσεων Φόρων προμηθευτών, σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών, υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90. Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών Μισθωτών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης για την περίοδο χρήσης 2023. Υπολογισμός μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή  Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, συγκεντρωτικές  ετήσιες υποβολές  σε ΔΥΟ-ΙΚΑ-Σ.Ε.Π.Ε,  πλήρης παρακολούθηση όλων των εργασιακών μεταβολών των εργαζομένων , σύνταξη συμβάσεων εργασίας καθώς και τροποποιήσεων, διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του εργοδότη (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες αποζημιώσεις, λοιπές παροχές) με αποστολή σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α, για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων, τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου και παρακολούθηση αδειών και μισθολογικών στοιχείων, έγγραφη διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με εργασιακά , ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα, πλήρης παροχή συμβουλών και ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν την Επιχείρηση, υποστήριξη όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση, με ΟΑΕΔ. Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ που σχετίζονται με το προσωπικό της επιχείρησης, Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης/Ε5 οικειοθελής αποχώρηση/Ε7 λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου/Ε4 ετήσιος πινάκας προσωπικού/Ε4 τροποποιητικός ωραρίου/Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου/Ε4 τροποποιητικός αποδοχών/Ε11 γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας. Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.) και λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο.  Yπηρεσίες Mydata του  taxinet,(my Digital Accounting and Tax Application), στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, on line διαβίβαση των Παραστατικών εσόδων της επιχείρησης, παροχή λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Mydata), σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην νέα αυτή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καθημερινή παρακολούθηση κι έλεγχος  pos  κεντρικού και υποκαταστημάτων,  της  e-pay  και διαβίβαση αυτών στο  mydata  μέσω ταμειακών. Τεχνική υποστήριξη με φυσική παρουσία με έμψυχο δυναμικό (συνεργάτης αναδόχου η ο ίδιος) σε θέματα που άπτονται της σύμβασης και σε ώρες και μέρες εργάσιμες της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Πιο συγκεκριμένα, ο συνεργάτης θα πρέπει να παρακολουθεί την ροή του  mydata  και στα 5 υποκαταστήματα μας και να επισκέπτεται τα υποκαταστήματα, όταν χρήζει ανάγκης. Παράλληλα να διεκπεραιώνει λοιπές λογιστικές υπηρεσίες που πρέπει να γίνονται άμεσα.   Ο συνεργάτης για να διασφαλιστεί και η νομιμότητα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε νόμιμη σχέση εργασίας με τον ανάδοχο, εάν είναι μισθωτός να δηλωθεί ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της επιχείρησης στο Κέντρο πολιτισμού Ιερισσού και αν είναι συνεργάτης να φέρει την σύμβαση με την άδεια άσκησης επαγγέλματος του.

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας.

Η εργασία θα  αφορά τη χρήση 2024 και το πρώτο διάστημα του 2025 θα είναι συνεχιζόμενη έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και να μη μένει η επιχείρηση στις αρχές του έτους χωρίς λογιστική υποστήριξη οπότε θα ολοκληρωθεί στις 10-03-2025.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας  έως και 05/03/2024 ώρα 12:00 (μεσημβρινή):

  1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Άδεια λογιστή τάξης Α
  3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα
  5. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3