📍 Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. στα πλαίσια της εταιρικής της ευθύνης στηρίζει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη.