Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΑΕ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

Ιερισσός Χαλκιδικής (Υποκατάστημα Κάμπινγκ Ιερισσός)

ΔΕ Ναυαγοσώστης

3 μήνες

1

Η ανακοίνωση, είναι αναρτημένη στους εξής πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αριστοτέλη: στο Δημαρχείο Αριστοτέλη, στο ΚΕΠ και στη Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας έξι (06) ημερών που αρχίζει από την 01/07/2015 έως και την 06/07/2015 στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ. 63075, Ιερισσός Χαλκιδικής.

Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ: 23770 21130

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  ΔΑΕ

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ