Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ Τ Δ.Α. ΔΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

 

 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκινγκ Ουρανούπολης)

ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής

5 μήνες

1

102

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Ιερισσός Χαλκιδικής

 (Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Κάμπινγκ Ιερισσού (2) άτομα και στο Άλσος Αριστοτέλη Στάγειρα (1) άτομο)

ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής

3 μήνες

3

103

 

 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Κάμπινγκ Ιερισσού

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

4 μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 και 102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας ή Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας ή Ξενοδοχειακής Εστιατορικής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής Εστιατορικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ 151/1971 ΦΕΚ 52 Α):

Ι)Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.

ΙΙ) Ξενοδοχειακής-Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

 

 

 

103

 

 

 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997)

 

Οι υποψήφιοι όλων  των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως  65  ετών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα, είναι αναρτημένη στους εξής πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αριστοτέλη: στο Δημαρχείο Ιερισσού, στο ΚΕΠ και στη Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση.  Ακόμη θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΞ.Τ.Α Δ.Α Δ.ΑΕ του Δήμου www.axtada.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την 03/07/2015 έως και την 13/07/2015 στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ. 63075, Ιερισσός Χαλκιδικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ: 23770 21130

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  ΔΑΕ

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ