ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003.
  2. 2.      Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  3. 3.      Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και του Ν. 3852/2010.
  4. 4.      Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007.
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
  6. Τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/25-4-2020).
  7. Το  άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020] ‘’Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)’’ – Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
  8. Τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 
  9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 44/2021 βεβαίωση της Οικονομικής, για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
  10. Την υπ.αριθμ 12/2021 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη ενός  (1) υπαλλήλου έκτακτου προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών, βάσει του Άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020], που θα πλαισιώσει και θα στηρίξει τις υπηρεσίες εσωτερικών χώρων των γραφείων αίθουσας 3d υποδοχής κλπ, για να εφαρμόζει τις γενικές οδηγίες αλλά και να συνδράμει στην καθαριότητα και υγιεινή του κτιρίου όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα.  

 

Ήτοι ένας (1) ΔΕ γενικών καθηκόντων διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΔΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2ΜΗΝΟ

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

          1    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

          2.   Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

          3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους για όσους απαιτείται.

          4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ.να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

         5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Αγίου Νικολάου 2 Ιερισσός Χαλκιδικής τ.κ 63075 (τηλ. επικοινωνίας:2377021130). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  από την Πέμπτη 21-01-2021,  έως και την Δευτέρα 25-01-2021, 14.00μμ.

 

Πρόσληψη

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού διάρκειας, βάσει του Άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020], βάσει της οποίας μπορούν να επισυνάπτονται νέες συμβάσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19, δίμηνης (2) διάρκειας. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ