Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  1. Δύο (2) άτομα ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτες καθαριότητας,
  2. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο κάμπινγκ Ιερισσού ως υπάλληλος υποδοχής .

  

 

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ

 

Ζαμάνη Μαρία -Ελένη