Α. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων  ΥΕ στο Δημοτικό κάμπινγκ της Ιερισσού, ως εργάτες καθαριότητας  γενικών καθηκόντων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μας και να μπορέσουμε να τηρήσουμε το υγειονομικό πρωτόκολλο.

 

Ήτοι δύο (2) ΥΕ εργάτες καθαριότητας γενικών καθηκόντων διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2ΜΗΝΟ

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ .2 του Ν.2527/97

 

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

          1    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

          2.   Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

        

          3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ.να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Αγίου Νικολάου 2 Ιερισσός Χαλκιδικής τ.κ 63075 (τηλ. επικοινωνίας:2377021130). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  από την Δευτέρα 26-04-2021,  έως και την Τετάρτη 05-05-2021, 14.00μμ.

 

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου .

 

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ

 

Ζαμάνη Μαρία -Ελένη