Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 41/2013 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και το υπ’ αριθμόν 12122/2013  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα)  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

Ιερισσού µε γνώση ξένης γλώσσας

Ιερισσού,

Αριστοτέλη

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.  Δ.ΑΕ. στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 20/06/2013 έως 29/06/2013

                                                                               Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

                                                                                        Παπαοικονόμου Ασημίνα