ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά υπηρεσίες λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης και ειδικότερα την  υπογραφή Ισολογισμού ΑΕ,  τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας, σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ και  υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού, την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, ή άλλων ταμείων καθώς και τη σύνταξη και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων στο ΙΚΑ και την ενημέρωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του προσωπικού και του μισθολογίου ΙΚΑ, υποβολή προγραμμάτων προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας, παρακολούθηση και καταχώρηση εσόδων εξόδων υποκαταστημάτων ανά μέρα,  δήλωση στο μητρώο δικαιούχων φορέων,  διεκπεραίωση κάθε λογιστικής φορολογικής ή φοροτεχνικής εργασίας που αφορά τη λειτουργία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και τα υποκαταστήματά της. Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν τις προσφορές τους   έως και 05/3/2021 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ