ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά υπηρεσίες για την συμβουλευτική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. και αναφέρονται παρακάτω:

ü  Κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου στην ΕΕΠΦ, οργάνωση παρακολούθηση και προβολή των 3 ακτών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ που βραβεύονται με γαλάζια σημαία

ü  Διερεύνηση για ένταξη νέων ακτών στον θεσμό γαλάζιων σημαιών ακινήτων της επιχείρησης κι απαιτούμενες ενέργειες

ü  Διαχείριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού

ü  Διαχείριση προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων έκτακτου εποχικού προσωπικού 

ü  Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

ü  Τήρηση αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική διαχείριση πρακτικών ΔΣ

ü  Υπηρεσίες πρωτοκόλλου και διαχείρισης του

ü  Δήλωση ναυτολογίων και ενέργειες σχετικά με το σκάφος που αφορούν ΝΑΤ & Λιμεναρχείο

ü  Παρακολούθηση και ενημέρωση νομοθεσίας προς την διοίκηση και φυσική παρουσία όταν απαιτείται

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν τις προσφορές τους   έως και 13/3/2020 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ