ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : η εργασία αφορά υπηρεσίες για την οικονομική διαχείριση όπως:

ü  τήρηση ηλεκτρονικού φακέλων δαπανών

ü  τήρηση διαδικασιών ανάθεσης δαπανών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ü  υπηρεσίες ενταλματοποιήσεων

ü  συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών από προμηθευτές

ü  συγκέντρωση υπογραφών και συνεργασία με επιτροπές για την σωστή τήρηση πρωτοκόλλων παραλαβής & βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης

ü  παρακολούθηση έκδοση εισιτηρίων

ü  συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις

ü  αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείου

ü  τήρηση μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ

ü  αναρτήσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

ü  διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με φορείς

ü  παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ και αποστολή δελτίων για πληρωμές χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 

ü  Συνεργασία με λογιστή και στατιστικό ανταποκριτή για υποβολή μηνιαίων δελτίων

ü  Δήλωση στατιστικών δελτίων στο ΞΕΕ και ΕΛΣΑΤ για το κάμπινγκ

ü  Τήρηση πρωτοκόλλου

ü  φυσική παρουσία σε όλη την διαδικασία δράσης της επιχείρησης.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 28/02/2023

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας  έως και 18/02/2022 ώρα 12:00 (μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ