ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο « Έξοδα αμοιβές οικονομικού συμβούλου (Μάνατζερ) για συμβουλευτική υποστήριξη & management της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ » και συγκεκριμένα: υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης και Management της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και των υποκαταστημάτων της, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κατάθεση στρατηγικού και μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, παρακολούθηση οικονομικών και προϋπολογισμού και φυσική παρουσία. Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 10/03/2025.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας  έως και 05/3/2024 ώρα 12:00 (μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχία-άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα με την  μελέτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1