ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ» και συγκεκριμένα: Η εργασία αφορά την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας τρισδιάστατων προβολών (3D) (οπτικοακουστικός εξοπλισμός αίθουσας), του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστές, δίκτυο, εκτυπωτές, τηλεφωνικό κέντρο,) του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, συναγερμός, πυρανίχνευση, γεννήτριας κλπ) καθώς και τεχνικών θεμάτων που αφορούν τα υποκαταστήματα της.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν τις προσφορές τους   έως και 13/3/2020 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ