ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση σε σύμβουλο επιχειρήσεων για υπηρεσίες οργάνωσης – προβολής και διαφήμισης της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά υπηρεσίες οργάνωσης – προβολής, διαφήμισης, και ειδικότερα, την οργάνωση της συμμετοχής της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ σε τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού για την προβολή της, την διαφήμιση και προώθηση των δράσεων της, την δημιουργία επαφών με: α) δημόσιες αρχές, β) tour operators, γ)  επιχειρηματικούς φορείς. Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός μίας εβδομάδος  (6/2/2017 ώρα 12.00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά,
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αποσταλεί στον πρώτο ενδιαφερόμενο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους