ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  99/2016

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

        Ο Πρόεδρος της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ΔΑΕ έχοντας υπόψη την 29/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

        Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D», προϋπολογισμού  39.990,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

        Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφ. Υπ. Εσωτ. περί «Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 14.05.02 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/03/2016 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13.00′ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.30′, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 14/03/2016  ημέρα  Δευτέρα,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.

        Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε υλικά αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων ή εγχώριας κατασκευής αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας.

        Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος και προσπέκτους τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής.

        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Τόπος παράδοσης των υλικών τα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ στην Ιερισσό Χαλκιδικής, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας.

        Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας (δηλ. 650,24 €).

        Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2377021130, FAX 2377021132, (Αγίου Νικολάου 2, 63075 Ιερισσός), Αρμόδιος: Πρόεδρος ΔΣ Βαλσαμής Ελευθέριος.

        Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής μέχρι και την 01/03/2016 και ολόκληρη η διακήρυξη μαζί με την περίληψη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΞΤΑΔΑ (www.axtada.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης.

          Ιερισσός 29/02/2016 

Ο Πρόεδρος

 

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ