ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2014


για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ), που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

«Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη  Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία»

(ΑΛΣΟΣ)

Ιερισσός

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ  Υπαλλήλων Υποδοχής

7 μήνες

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

 

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας ή Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών ή Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας ή Ξενοδοχειακής Εστιατορικής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής Εστιατορικής Τέχνης  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτκος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου  ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α):

Ι) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου

ΙΙ) Ξενοδοχειακής-Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους με:

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

 

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας

από 18 έως 65 ετών.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στην Ιερισσό, του ΚΕΠ, της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την 22/02/2014. έως και την 03/03/2014 στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ. 63075, Ιερισσός Χαλκιδικής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ: 23770 21130

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ