Ο Πρόεδρος της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ΔΑΕ έχοντας υπόψη την 65/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)», προϋπολογισμού  50.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Η μίσθωση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη, τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις: Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 05/10/2017 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13.00′ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.30′, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δε διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 12/10/2017  ημέρα  Πέμπτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.

Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας καΙι της μελέτης τεχνικών προδιαγραφών της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε υλικά αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων ή εγχώριας κατασκευής αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας.

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος και προσπέκτους τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Τόπος παράδοσης του οχήματος θα είναι τα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ στην Ιερισσό Χαλκιδικής, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας (806,45 ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΞΤΑΔΑ καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ: 2377021130, FAX 2377021132, (Αγίου Νικολάου 2, 63075 Ιερισσός), Αρμόδιος: Πρόεδρος ΔΣ Βαλσαμής Ελευθέριος.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής μέχρι και την 22/09/2017 και ολόκληρη η διακήρυξη μαζί με την περίληψη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΞΤΑΔΑ (www.axtada.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης.

 Ιερισσός 19/09/2017

Ο Πρόεδρος

 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ