Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την υπ΄ αριθμόν 09/2016 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το management της επιχείρησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της Επιχείρησης, την προβολή και διαφήμιση, τις λογιστικές εργασίες των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών για το έτος 2016.

Και ειδικότερα ζητά:

1. Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για Τεχνική Υποστήριξη- πτυχιούχος ΠΕ με εμπειρία σε τεχνολογία 3D και εξειδίκευση στους Η/Υ (μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 24.600 ευρώ.

 

2. Λογιστής Α τάξης – ΠΕ ή ΤΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 7.500 ευρώ.

 

 Οι ως άνω αμοιβές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, παρακράτηση, φόρους και η επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση έχει σε καταβολή εισφορών εξόδων μετακίνησης ή λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανάθεση θα ισχύει από την μέρα υπογραφής κατ’ εκτίμηση αρχές Φεβρουαρίου έως τέλους του έτους. Οι αναθέσεις αποτελούν ανεξάρτητες υπηρεσίες και θα γίνουν με απόφαση ΔΣ μιας και είναι στα επιτρεπτά  όρια των απ ευθείς αναθέσεων. Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ οικονομικού έτους 2016 στους κωδικούς 61.00.06 και 61.00.99 και οι εισροές είναι εξασφαλισμένες από την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από 20-01-2016 έως 31-01-2016.