Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμόν 94/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Tετάρτη 10 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 μέχρι 13.00 θα διενεργηθεί στο γραφείο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 31/2017 Διοικητικού Συμβουλίου, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ» που βρίσκεται στην παραλιακή οδό, ΟΤ Π6  της Τοπικής Κοινότητας Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη.

1)      Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα «τουριστικό ακίνητο» που αποτελείται από ισόγειο κτίσμα συνολικού εμβαδού 243 τμ, με περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο 597 τμ εντός του Ο.Τ. Π6. Πέραν των παραπάνω και της συγκεκριμένης έκτασης ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να καταλάβει άλλον χώρο χωρίς τη σχετική άδεια της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Η παραλία έμπροσθεν του αναψυκτηρίου διέπεται από τη σχετική νομοθεσία και ο μισθωτής πρέπει να απευθύνεται στις αρμοδίες υπηρεσίες για την παραχώρηση αιγιαλού όπως ισχύει κάθε φορά.

2)      Η χρήση του ακινήτου που εκμισθώνεται ορίζεται ως αναψυκτήριο – εστιατόριο – ουζερί – ζαχαροπλαστείο για την καλυψη των αναγκών του τόπου, αφού προηγουμένως εκδοθούν οι σχετικές άδειες με μέριμνα και έξοδα του μισθωτή. Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται ως και το ωράριο παρεμφερών καταστημάτων.

3)      Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 15.600,00 €.

4)      Η διαρκεια της μίσθωσης είναι έξι (6) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (για άλλα 6 χρόνια) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης

5)      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει:

α) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Αριστοτέλη ή βεβαίωση ρύθμισης χρεών

β) Βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

γ) Φορολογική ενημερότητα από Δ.Ο.Υ.

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου

στ) Εγγυητική επιστολή ίση με το 10% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 1.560,00 ευρώ την ημέρα της δημοπρασίας.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 10% του ετήσιου μισθίου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικα το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά τη λήξη της δημοπρασίας έως και τη λήξη της 6ετίας

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης.

ι) Τεχνική περιγραφή των εργασιών που θα κάνει

Ολόκληρη η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, του Δήμου Αριστοτέλη, του ΚΕΠ Ιερισσού, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2377021130 – fax 2377021132.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ