ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ

 

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ. διακηρύττει ότι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13.00 μέχρι 14.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του ακινήτου «ΟΙΚΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ» που βρίσκεται  στην δημοτική κοινότητα της Αρναίας.

Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα κτίριο και αποτελεί ξενοδοχειακό συγκρότημα κλασικού τύπου Γ τάξης εντός οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Αρναίας. Το  κτίριο που εκτείνεται σε 3 επίπεδα είναι μικτού εμβαδού (τριακόσια πενήντα τρια) 353τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 6ετής με δικαίωμα ανανέωσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (για άλλα 6 χρόνια) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 3.000,00€ (ανα έτος). Το μίσθωμα που τελικώς θα επιτευχθεί θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό ίσο με το ύψος του πληθωρισμού, όπως καθορίζεται επίσημα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:

Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την συμμετοχή τους στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης. Πληροφορίες για του όρους και για να λάβουν την αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ., τηλ. 2377021130 fax 2377021132, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη www.dimosaristoteli.gr, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ.

                                                                     ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ