Ο  Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμό 98/2014 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι τη Πέμπτη  18 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 15.00  θα διενεργηθεί στο γραφείο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 84/2014 απόφαση του ΔΣ φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος με παράλληλη κατάθεση τεχνικής πρότασης επισκευής tου καταστήματος «ΒΟΥΛΙΤΣΑ»  που βρίσκεται στην ομώνυμη ακτή νοτίως της Τοπικής Κοινότητας Νέων Ρόδων.

 

Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:

α)  Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου, βεβαίωση μη οφειλής από Δήμο Αριστοτέλη

β) Να μην είναι οφειλέτης της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία

γ) φορολογική ενημερότητα από Δ.Ο.Υ

δ)   Να παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή ίση με το 20% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 2.400 ευρώ.

ε) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 50% του ετήσιου μισθίου που θα διαμορφωθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικα το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

στ)  Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά την λήξη της δημοπρασίας έως και την λήξη της 6ετίας

ζ) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης

η)  Να καταθέσει τεχνική προσφορά

 

Πληροφορίες για τους όρους και για να λάβουν την αναλυτική διακήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ,στο τηλ. 2377021130 fax 2377021132, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                          

                                                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                  ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ