Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμό 44/2015 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι τη Δευτέρα 11 Μαϊου 2015 ώρα 15.00 θα διενεργηθεί στο γραφείο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 02/2015 απόφαση του ΔΣ φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού  τμήματος του αγροκτήματος 203 (εμβαδού 500τμ στα Καραγάτσια, για τοποθέτηση καντίνας με παράλληλη κατάθεση τεχνικού έργου στην παραλία «ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ»). Πιο συγκεκριμένα:

 

Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:

Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει:

α)  Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου, βεβαίωση μη οφειλής από Δήμο Αριστοτέλη

β) Να μην είναι οφειλέτης της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία

γ)  Να καταθέσει φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

δ) Να παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή ίση με το 20% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 600,00 ευρώ.

ε) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 50% του ετήσιου μισθίου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικα το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

στ) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά την λήξη της δημοπρασίας έως και την λήξη της 6ετίας

ζ) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης

η)  Να καταθέσει στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ επαρκή τεχνικό έργο

 

Πληροφορίες για τους όρους και για να λάβουν την αναλυτική διακήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ,στο τηλ. 2377021130 fax 2377021132, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                          

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ