Ο  Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμό 97/2014 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι τη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 14.00 θα διενεργηθεί στο γραφείο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 84/2014 απόφαση του ΔΣ φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος «ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ»  που βρίσκεται στα νησάκια Δρένια της Αμμουλιανής.

Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:

α)  Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου, βεβαίωση μη οφειλής από Δήμο Αριστοτέλη

β) Να μην είναι οφειλέτης της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία

γ) φορολογική ενημερότητα από Δ.Ο.Υ.

 δ)  να παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή ίση με το 20% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 3.000 ευρώ.

ε) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 50% του ετήσιου μισθίου που θα διαμορφωθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικά το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

στ) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά τη λήξη της δημοπρασίας έως και τη λήξη της 6ετίας

ζ) να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης

Πληροφορίες για τους όρους και για να λάβουν την αναλυτική διακήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ,στο τηλ. 2377021130 fax 2377021132, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                          

                                                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                  ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ