ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

 

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 25/2023 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης διακηρύττει ότι Δευτέρα  08  Μάϊου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του ακινήτου  «ΚΙΟΣΚΙ 1  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην Ιερισσό Χαλκιδικής, είναι μικτού εμβαδού 133 τ.μ. με στεγασμένη  κεραμοσκεπή έκτασης 61 τ.μ. περίπου και διαμορφωμένη με πέργκολες έκτασης 120 τ.μ. και  βρίσκεται στην Παραλία της Ιερισσού της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού.  Η χρήση του ακινήτου που εκμισθώνεται ορίζεται ως αναψυκτήριο για την κάλυψη των αναγκών του τόπου αφού προηγουμένως εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται ως και το ωράριο παρεμφερών καταστημάτων.

α) Η χρήση χώρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μίσθιο

β) Η χρήση και εκμετάλλευση τυχερών ή τεχνικών παιχνιδιών όπως αυτά ορίζονται   από τις σχετικές διατάξεις

γ) Οι χρήσεις που θα μπορούσαν να προσβάλουν το δημόσιο αίσθημα και τα χρηστά   ήθη των κατοίκων.

δ) Η δυνατή μουσική και ειδικότερα μετά την 24η  ώρα απαγορεύεται η χρήση  μεγάφωνων στον ακάλυπτο χώρο. Διευκρινίζεται ότι η μίσθωση αφορά χώρο αναψυκτήριου κι όχι χώρου club-κεντρου διασκέδασης η συναυλιών συνεπώς η χρήση κατ αυτόν τον τρόπο αντιβαίνει στους όρους μίσθωσης. Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ δεν δύνατε να συναινεί η να δίνει παράταση ωραρίων και ισχύει ότι προβλέπει ο νόμος.

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους και μετά από δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση από τον Πρόεδρο αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

α) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Αριστοτέλη ή βεβαίωση ρύθμισης χρεών.

β) Βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

γ) Φορολογική ενημερότητα

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου

στ)  Εγγυητική επιστολή ίση με το 20% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 2.400,00 ευρώ την ημέρα της δημοπρασίας.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 10% του ετήσιου μισθίου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικά το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά τη λήξη της δημοπρασίας έως και τη λήξη της 6ετίας

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης.

Ι)  πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

κ) τεχική μελέτη (3 μέρες πρίν)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

 

  1. Ελαιοχρωματισμοί
  2. Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
  3. Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  4. Βελτιώσεις στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος , κουζίνα κλπ
  5. Επισκευές χώρων υγιεινής κι αντικατάσταση των ειδών υγιεινής
  6. συντήρηση εξωτερικού κι εσωτερικού μπαρ

Για τα παραπάνω απαιτείται οικονομοτεχνική μελέτη τουλάχιστον 3 μέρες πριν την δημοπρασία. Οι εργασίες θα γίνουν με ευθύνη του μισθωτή και η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση κακής εκτέλεσης. Οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου το μισθωτή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της

                                                                                    ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.  

 

 

                                                                                           Ζαμάνη Μαρία Ελένη