Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνει

τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

        Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Κάμπινγκ Ιερισσού)

Υπαλλήλων Υποδοχής /Tουριστικών Επαγγελμάτων ΔΕ 4 ΜΗΝΕΣ 3
102 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Άλσους Αριστοτέλη)

Υπαλλήλου Υποδοχής /Tουριστικών Επαγγελμάτων ΔΕ 4 ΜΗΝΕΣ 1
103 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Άλσους Αριστοτέλη)

Υπαλλήλων Υποδοχής /Tουριστικών Επαγγελμάτων ΔΕ 3 ΜΗΝΕΣ 2
104 ΑΞ.Τ.Α.Δ.ΑΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκινγκ Ουρανούπολης)

 

 

 

, Υπαλλήλου Υποδοχής /Tουριστικών Επαγγελμάτων ΔΕ 6 ΜΗΝΕΣ 1
105 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 3D)

Υπαλλήλου Υποδοχής /Tουριστικών Επαγγελμάτων ΔΕ 4 ΜΗΝΕΣ 1
106 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ

 

Ιερισσός Χαλκιδικής

(Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο Υποκατάστημα Κάμπινγκ Ιερισσού)

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας /Εσωτερικών Χώρων 4 ΜΗΝΕΣ 1

Αποτελέσματα Προκήρυξης θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2023