ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα: Η εργασία αφορά, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων που θα εκδίδει η επιχείρηση, όπως προβλέπετε από τον Κ.Β.Σ,  Μηχανογραφημένη τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων, επίβλεψη και υποστήριξη για την σωστή καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών, έκδοση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων, σύνταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού χρήσης 2021 καθώς και υπογραφή αυτού, τήρηση μητρώου παγίων, δήλωση στο μητρώο δικαιούχων φορέων. Σύνταξη των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α, περιοδικών Δηλώσεων Φόρων προμηθευτών, σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών, υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90. Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών, Μισθωτών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης για την περίοδο χρήσης 2021. Υπολογισμός μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή  Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, συγκεντρωτικές  ετήσιες υποβολές  σε Δ.Ο.Υ. – Ι.Κ.Α.- Σ.Ε.Π.Ε,  πλήρης παρακολούθηση όλων των εργασιακών μεταβολών των εργαζομένων , σύνταξη συμβάσεων εργασίας καθώς και τροποποιήσεων, διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του εργοδότη (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες αποζημιώσεις, λοιπές παροχές) με αποστολή σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α, για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων, τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου και παρακολούθηση αδειών και μισθολογικών στοιχείων, έγγραφη διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με εργασιακά , ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα, πλήρης παροχή συμβουλών και ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν την Επιχείρηση, υποστήριξη όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση, με ΟΑΕΔ. Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ που σχετίζονται με το προσωπικό της επιχείρησης, Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης/Ε5 οικειοθελής αποχώρηση/Ε7 λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου/Ε4 ετήσιος πινάκας προσωπικού/Ε4 τροποποιητικός ωραρίου/Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου/Ε4 τροποποιητικός αποδοχών/Ε11 γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας. Εκπροσώπηση της επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κτλ.) και λοιπούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που κρίνεται αναγκαίο.  Yπηρεσίες Mydata του  taxinet,  ένταξη της επιχείρησης στο myDATA, (my Digital Accounting and Tax Application). στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, διαβίβαση των Παραστατικών εσόδων της επιχείρησης, παροχή λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Mydata), σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην νέα αυτή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Τεχνική υποστήριξη με φυσική παρουσία με έμψυχο δυναμικό (συνεργάτης αναδόχου η ο ίδιος) σε θέματα που άπτονται της σύμβασης και σε ώρες και μέρες εργάσιμες της  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Η εργασία θα  αφορά τη χρήση 2022 και το πρώτο διάστημα του 2023 θα είναι συνεχιζόμενη έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και να μη μένει η επιχείρηση στις αρχές του έτους χωρίς λογιστική υποστήριξη οπότε θα ολοκληρωθεί στις 28-2-2023.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας  έως και 11/3/2022 ώρα 12:00 (μεσημβρινή):

  1. Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Άδεια λογιστή τάξης Α
  3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα
  5. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

 

 

 

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ