ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003.
  2. 2.      Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  3. 3.      Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και του Ν. 3852/2010.
  4. 4.      Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007.
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
  6. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
  7. Τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ 
  8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 496/2021 βεβαίωση της Οικονομικής, για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
  9. Την υπ.αριθμ 59/2021 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

 

Ανακοινώνει

 

 Α. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά έξι (6) ατόμων ΔΕ και ΥΕ στο Δημοτικό κάμπινγκ της Ιερισσού, στο Δημοτικό παρκινγκ της Ουρανούπολης, στο Άλσος Αριστοτέλη και στην αίθουσα 3D, ως εργάτες καθαριότητας  γενικών καθηκόντων, και ως βοηθητικό προσωπικό ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μας και να μπορέσουμε να τηρήσουμε το υγειονομικό πρωτόκολλο.

 

Ήτοι τρεις (3) ΥΕ εργάτες καθαριότητας γενικών καθηκόντων διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

102

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2ΜΗΝΟ

2

103

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΣΤΑΓΕΙΡΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2ΜΗΝΟ

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 και 102

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ .2 του Ν.2527/97

 

Ήτοι τρεις (3) ΔΕ βοηθητικό προσωπικό διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

104

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2ΜΗΝΟ

1

105

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3D

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2ΜΗΝΟ

1

106

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2ΜΗΝΟ

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104 ΕΩΣ 106

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

          1    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

          2.   Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

         3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ.να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

       4.Δίιπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Αγίου Νικολάου 2 Ιερισσός Χαλκιδικής τ.κ 63075 (τηλ. επικοινωνίας:2377021130). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  από την Παρασκευή  06-08-2021,  έως και την Τρίτη 10-08-2021, 14.00.

 

Πρόσληψη

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου .

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ