ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ» και πιο συγκεκριμένα η εργασία αφορά :

Α. Την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας τρισδιάστατων προβολών (3D) στο Κέντρο Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία θα αφορά την συντήρηση  του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων της αίθουσας, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των υπολογιστών, του δικτύου, του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, του συναγερμού, της πυρανίχνευσης κλπ και του φωτισμού. Επίσης, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα επεμβαίνει άμεσα στο μέτρο που είναι εφικτό για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ακόμη θα κάνει  έρευνα για αγορά, ενοικίαση, δημιουργία νέων ταινιών 3d και προσαρμογή σε λειτουργία 3d  νέων ταινιών που θα αποκτηθούν από την ΑΞΤΑΔΑ. Τέλος,  θα πραγματοποιεί σεμινάρια στο προσωπικό για τον χειρισμό των μηχανημάτων και τον τρόπο προβολών και λειτουργίας της αίθουσας και σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιεί προβολές στην αίθουσα τρισδιάστατων προβολών (3D). Τυχόν υλικά κι ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα βαραίνουν την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.

Β. Τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τυχόν υλικά κι ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα βαραίνουν την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.

Γ. Τεχνική υποστήριξη για ανανέωση αδειών στο κάμπινγκ-πάρκινγκ κι όπου αλλού απαιτηθεί σε υποκαταστήματα της ΑΞΤΑΔΑ

Δ. Συμβουλευτική υποστήριξη σε αδειοδοτήσεις ακινήτων της ΑΞΤΑΔΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 10/03/2025.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως και 05/03/2024 ώρα 12:00 (μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα με την  μελέτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5