ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο η λήψη υπηρεσιών με ανάθεση εξωτερικού Συμβούλου για την «Οικονομική διαχείριση και υποστήριξη της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της»  Συγκεκριμένα οι εργασίες, βάσει της εμπειρίας μας των αναγκών της Επιχείρησης, για την ορθή και νόμιμη λειτουργία της, θα περιλαμβάνουν:

ü  τήρηση ηλεκτρονικού φακέλων δαπανών

ü  τήρηση διαδικασιών ανάθεσης δαπανών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ü  υπηρεσίες ενταλματοποιήσεων

ü  συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών από προμηθευτές

ü  συγκέντρωση υπογραφών και συνεργασία με επιτροπές για την σωστή τήρηση πρωτοκόλλων παραλαβής & βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης

ü  παρακολούθηση έκδοση εισιτηρίων

ü  συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις

ü  αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείου

ü  τήρηση μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ

ü  αναρτήσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

ü  διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με φορείς

ü  παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ

ü  Συνεργασία με λογιστή και στατιστικό ανταποκριτή για υποβολή μηνιαίων δελτίων

ü  Δήλωση στατιστικών δελτίων στο ΞΕΕ και ΕΛΣΑΤ για το κάμπινγκ

ü  φυσική παρουσία σε όλη την διαδικασία δράσης της επιχείρησης.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν τις προσφορές τους   έως και 13/3/2020 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ