ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης», και συγκεκριμένα : η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης της επιχείρησης και αφορά τη χρήση 2023. Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα αφορά:

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας  έως και 28/02/2023 ώρα 12:00 (μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
  4. Ποινικό μητρώο

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ