ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει σε Σύμβουλο Επιχειρήσεων,  την εργασία με τίτλο «Έξοδα – αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά υπηρεσίες για την οικονομική διαχείριση, τήρηση ηλεκτρονικού φακέλων δαπανών, τήρηση διαδικασιών ανάθεσης δαπανών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπηρεσίες ενταλματοποιήσεων, συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών, παρακολούθηση- έκδοση εισιτηρίων, συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις, αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείου, προετοιμασία στατιστικών δελτίων , τήρηση μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ, αναρτήσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με φορείς, παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ  και φυσική παρουσία σε όλη την διαδικασία δράσης της επιχείρησης

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός μίας εβδομάδος  (30/3/2018 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.