ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο « ανάθεση σε τεχνικό – μηχανικό για τεχνική υποστήριξη αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ», και συγκεκριμένα : η εργασία αφορά την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D (οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3D προβολών) και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Υπολογιστές, δίκτυο, εκτυπωτές, τηλεφωνικό κέντρο, e-mail, ιστοσελίδα, συναγερμός, πυρανίχνευση) της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της. Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός μίας εβδομάδος  (6/2/2017 ώρα 12.00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.