ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει  σε εξωτερικό συνεργάτη   που παρέχει  Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα αμοιβές λοιπών εξωτερικών συνεργατών για υπηρεσίες τουριστικής προώθησης και δημοσίων σχέσεων της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα: Η εργασία αφορά υπηρεσίες που αφορούν την συμβουλευτική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε και αναφέρονται παρακάτω:  προετοιμασία και συμμετοχή σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού και με το σύνολο των τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των προωθητικών δράσεων, τη προώθηση της αίθουσας 3d και Άλσους Αριστοτέλη στις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής μας με παράλληλη διανομή διαφημιστικού υλικού, την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής και Ανάδειξης του Τουριστικού Προϊόντος με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη προώθηση  της αίθουσας 3d  σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, συλλόγους, σχολεία, Κ.Α.Π.Η.,  σε νέες κοινωνικές ομάδες, αλλά και tour operators ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Τη δημιουργία και αξιοποίηση της smartphone application “visitaristotelis” ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και προβολής των δραστηριοτήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.  και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη αυτή, την εύρεση μέσω της καταγραφής των επιχειρήσεων πελατολογίου για την εφαρμογή του visit aristotelis την οποία μέρος της διαχειρίζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και την διαχείριση του πελατολογίου με σκοπό την καταχώρηση τους με αντίτιμο, τη προετοιμασία και συγκέντρωση υλικού για την δημιουργία ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, που θα περιλαμβάνει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητές της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε και του Δήμου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε και συνεργασία με το γραφείο διοίκησης και το Δ.Σ για τη σύνταξη των δελτίων τύπων και τη προώθηση σε ΜΜΕ και στο κοινό τους με σκοπό  τη γνωστοποίηση δράσεων αλλά και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός μίας εβδομάδος  (30/3/2018 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά – πτυχίο
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.