ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση απευθύνεται σε  εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης- multimedia καθώς και γραφιστικές υπηρεσίες», και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά γραφιστικές υπηρεσίες και ειδικότερα  την δημιουργία μακετών, έντυπων-εισιτήριων, μπάνερ και διαφημιστικών φυλλαδίων για το 2017, ηλεκτρονικά διαφημιστικά σποτ και διαφημίσεις σε ιστότοπους, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, βελτίωση της  ιστοσελίδας, portal επιχείρησης και δημιουργία social network, οργάνωση Social media marketing, τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση δημιουργίας προβλημάτων δυσλειτουργίας. Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός μίας εβδομάδος  (6/2/2017 ώρα 12.00 μεσημβρινή):

  1. Προσφορά,
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αποσταλεί στον πρώτο ενδιαφερόμενο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους