ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

      Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Φύλαξη και ασφάλεια του δημοτικού camping της επιχείρησης μας» και συγκεκριμένα : τη φύλαξη του camping και του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των φιλοξενούμενων σε αυτό όσο και των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα η φύλαξη θα περιλαμβάνει την:

Α) φύλαξη – ασφάλεια του κάμπινγκ Ιερισσού με εκπαιδευμένο φρουρό ασφαλείας που θα ελέγχει την είσοδο πελατών – επισκεπτών του χώρου κατά τις νυχτερινές ώρες σε καθημερινή βάση για 3 μήνες και συγκεκριμένα από τις 23:00 μέχρι 07:00 το πρωί καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τη νυχτερινή βάρδια του κάμπινγκ, καθώς λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.

Β) καθημερινές περιπολίες στο κάμπινγκ κατά την διάρκεια της ημέρας

Γ) Επιπλέον άτομο για περιπολίες τις μέρες αργιών και Σαββατοκύριακα

Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και ως εκ τούτου πρέπει να προβούμε άμεσα στην ανάθεση για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του camping. Η υπηρεσία φύλαξης θα ξεκινήσει άμεσα από την κατακύρωση και ανάδειξη του φύλακα και θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες, κι όχι αργότερα από 30 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5ημέρου:

  1. Προσφορά, γνωστοποιώντας μας το κόστος της παραπάνω  υπηρεσίας
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Ποινικό μητρώο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ