ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.  ΔΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμόν 53/2019 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ – ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -Πρόσληψη ναυαγοσώστη (3μηνη απασχόληση)»
  2. την Α.Π. οικ3955/21-1-2019 εγκύκλιό του ΥΠΕΣ, στο κεφάλαιο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ άρθρο 3 και με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του ν.4325/2015
  3. Την ανάγκη της Επιχείρησης στη δεδομένη στιγμή για πρόσληψη ναυαγοσώστη στο κάμπινγκ.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Ιερισσός Χαλκιδικής (Υποκατάστημα Κάμπινγκ Ιερισσός)

ΔΕ Ναυαγοσώστης

3 μήνες

1

 

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.
γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 23/2000).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή

 

 

Η ανακοίνωση, είναι αναρτημένη στους εξής πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αριστοτέλη: στο Δημαρχείο Ιερισσού, στο ΚΕΠ και στη Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας πέντε ημερών (05) ημερών που αρχίζει από την 24/06/2019 έως και την 28/06/2019 στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό. ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ. 63075, Ιερισσός Χαλκιδικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  ΔΑΕ

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ