Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ διακηρύττει ότι την Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2014, θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία, για την ανάδειξη ενοικιαστού: του καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ Νο.2 – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» (πρώην ΚΟΖΙ) που βρίσκεται στην Παραλία της Ιερισσού, και ώρα 13.00 μέχρι 14.00. Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα στεγασμένο «ΚΙΟΣΚΙ» με δύο τουαλέτες και χώρο πλύσης μικτού εμβαδού (τριακόσια ενενήντα πέντε) 395 τ.μ. περίπου. Ως κατώτερο όριο προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 20.000€.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 6ετής με δικαίωμα ανανέωσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (για άλλα 6 χρόνια), η οποία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα που τελικά θα επιτευχθεί θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό ίσο του πληθωρισμού όπως καθορίζεται επίσημα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:

  1. Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου ή του Δημοσίου και της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ αυτός ή συγγενής  Α’ βαθμού
  2. Να παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή 10% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης της δημοπρασίας.
  3. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης.

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται κάθε μήνα. Κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα καταβάλει το 30% επι του κατακυρωθέντος ετήσιου μισθώματος για την τήρηση των συμφωνηθέντων και το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο. Η καθυστέρηση πλέον του διμήνου καταβολής των ενοικίων θα έχει ως αποτέλεσμα της έκπτωσή του και την κατάπτωση της  προαναφερθείσας εγγύησης, υπέρ της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την συμμετοχή τους στη Δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης. Πληροφορίες για του όρους και για να λάβουν την αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ., τηλ. 2377021130 fax 2377021132, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη www.dimosaristoteli.gr, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ