ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003.
 3. Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015
 4. Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
 5. Τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
 6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 156/2024 βεβαίωση της Οικονομικής, για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
 7. Την υπ.αριθμ 24/2024 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων ΔΕ  στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα  υποκατάστημα  της Επιχείρησης, ως υπάλληλοι υποδοχής ώστε να καλύψουν τις έκτακτες  ανάγκες μας  .

 

Ήτοι δύο (2) ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής  δύο (2) μηνών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α       Δ.ΑΕ ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 2ΜΗΝΟ 2
  ΣΥΝΟΛΟ 2

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
 3.   Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ.να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 4. Δίιπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Αγίου Νικολάου 2 Ιερισσός Χαλκιδικής τ.κ 63075 (τηλ. επικοινωνίας:2377021130). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  από την Τρίτη  12-03-2024,  έως και την Παρασκευή 15-03-2024, 14.00μμ.

 

Πρόσληψη

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου .

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ