Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Municipal Properties

The Municipal Enterprise commercially exploits municipal real estate holdings, leasing them for uses beneficial to the Municipality of Aristotle. They provide services to people visiting the municipality and create added value for the tourism offering of Northern Halkidiki. The properties under management are the following: