Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Municipality of Aristotle Report September 2019 – December 2020

The report of AXTADA S.A., as an excerpt from the summary report of its most significant activities during the term of the Municipal Authority, from September 2019 to December 2020.