Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Park of Aristotle

In the historic village of Stagira, in a stunning location at an altitude of approximately 400 meters, next to the remnants of Mieza, the capital of the Mademochoria, lies the Park of Aristotle.