Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Municipal Properties

The AXTADA Municipal Enterprise utilizes municipal properties by leasing them for purposes that enhance the Municipality of Aristotle.